Học tốt 11

PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 27: Cấu trúc chủ ngữ ( Tiết 5): Chủ ngữ chứa mệnh đề + Từ vựng Celebrations (p.2)

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

X