Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ minh họa phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000.

Bài 07. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.104

Chưa có thông báo nào