Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1
    • Activity 2+4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 1. NICE TO MEET YOU AGAIN.

Unit 1. Lesson 2

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 2.803

Chưa có thông báo nào