Ôn luyện Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Đọc, viết số có 4 chữ số
    • Ví dụ 1 + 2
    • Ví dụ 3 + 4 + 5
Nhấn để bật tiếng

CHỦ ĐỀ 01. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 03. Số trong phạm vi 10 000 (P1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 730

Chưa có thông báo nào