Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải chung
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 7. Phương trình lượng giác đẳng cấp

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 3.735

Lưu ý: Trong VD2, khi tính nghiệm của PT $$ \cos x-\sqrt{3}\sin x=0 $$ thầy tính nhầm. Các em sửa nghiệm thành $$ x=\frac{\pi }{6}+k\pi $$ và làm tiếp nhé

Chưa có thông báo nào