PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 09. Điều kiện sóng kết hợp trong giao thoa (U70)

Độ dài: 18 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Hai nguồn đồng bộ
  • Hai sóng kết hợp
  • Ví dụ
  • Hai nguồn kết hợp
X