Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence Patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1+2
    • Activity 3
    • Activity 4+5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 2. IM FROM JAPAN

Unit 2. Lesson 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.423

Chưa có thông báo nào