Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 5
  • Activity 6+7
  • Review + Extra exercises
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

Unit 3. Lesson 3 (p.2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 62

Chưa có thông báo nào