Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Listen & repeat
  • 2. Listen and circle a or b
  • 3. Lets talk
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. WHAT'S YOUR ADDRESS?

Unit 1. Lesson 3 (p.1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 108

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1 - phần Hangman Game:
Câu 1. Father and mother of our father and mother: ô chữ này gồm 12 chữ cái (cô giáo đếm nhầm là 13 chữ cái).

Chưa có thông báo nào