Bứt phá 9+ môn Hóa học 11

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Giải toán
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC CÂU HỎI KHÓ

9. Câu hỏi khó liên quan đến bài toán CO khử oxit kim loại

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 92

Chưa có thông báo nào