Bứt phá 9+ môn Hóa học 11

  Mục lục bài giảng
  • Bt đốt cháy hỗn hợp
  • Bt về phản ứng
  • Bt dùng phương pháp bảo toàn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC CÂU HỎI KHÓ

12. Câu hỏi khó về hỗn hợp các hiđrocacbon

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 149

Chưa có thông báo nào