PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Liên từ là gì?
  • Hình thức của liên từ
  • Chức năng của liên từ
  • Vị trí của liên từ (1)
  • Vị trí của liên từ (2)
  • Các từ nối
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 39: Liên từ

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 18.915

Lưu ý: Bài tập phần giới từ nằm ở phần 2 của bài học

Chưa có thông báo nào