Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Past perfect
    • Past tenses: Review
    • Activity 1,2
  • Adj + to-infinitive/ Adj + that - clause
    • Forms
    • Activity 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. VIETNAM: THEN AND NOW

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 619

Chưa có thông báo nào