Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Listening
    • Activity 1,2
    • Activity 3
  • Writing
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 7. RECIPES AND EATING HABITS

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 533

Chưa có thông báo nào