HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ
    • Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ (tiếp theo)
    • Sự thảm bại của quân Thanh và số phận thảm bại của bọn vua quan Lê Chiêu Thống
Nhấn để bật tiếng
X

Văn xuôi trung đại

Hoàng Lê nhất thống chí (Phần 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 66

Chưa có thông báo nào