Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • TopUni - Combo Toàn diện V2
  Bao gồm 13 khóa trong 4 môn:
  + Nền tảng: 4 khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 4 khóa TopUni Tổng ôn iLive
  + Luyện đề: 4 khóa TopUni Luyện đề iLive theo môn + 1 khóa TopUni Luyện đề Luyện đề iLive theo kỳ thi (HSA hoặc APT hoặc TSA)
  19.000.000 đ
 • TopUni - Combo Khởi động 4 môn V2
  Bao gồm 8 khóa trong 4 môn:
  + Nền tảng: 4 khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 4 khóa TopUni Tổng ôn iLive
  theo môn
  11.000.000 đ
 • TopUni - Combo Tăng tốc 4 môn V2
  Bao gồm 9 khóa trong 4 môn:
  + Tổng ôn: 4 khóa TopUni Tổng ôn iLive
  + Luyện đề: 4 khóa TopUni Luyện đề iLive theo môn + 1 khóa TopUni Luyện đề Luyện đề iLive theo kỳ thi (HSA hoặc APT hoặc TSA)
  14.000.000 đ
 • TopUni - Combo Tăng tốc DGNL HSA V2
  Bao gồm 2 khóa:
  + Tổng ôn: 1 khoá TopUni Tổng ôn PAT-C HSA
  + Luyện đề: 1 khóa TopUni Luyện đề iLive PAT-I HSA
  7.200.000 đ
 • TopUni - Combo Tăng tốc DGNL APT V2
  Bao gồm 2 khóa:
  + Tổng ôn: 1 khoá TopUni Tổng ôn PAT-C APT
  + Luyện đề: 1 khóa TopUni Luyện đề iLive PAT-I APT
  7.200.000 đ
 • TopUni - Combo Toàn diện 1 môn V2
  Bao gồm: 3 Khoá trong 1 môn
  + Nền tảng: 1 Khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 1 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
  + Luyện đề: 1 Khóa TopUni Luyện đề iLive PEN-I
  4.000.000 đ
 • TopUni - Combo Khởi động 1 môn V2
  Bao gồm: 2 Khoá trong 1 môn
  + Nền tảng: 1 Khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 1 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
  3.100.000 đ
 • TopUni - Combo Tăng tốc 1 môn V2
  Bao gồm: 2 Khoá
  + Tổng ôn: 1 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
  + Luyện đề: 1 Khóa TopUni Luyện đề iLive PEN-I
  3.100.000 đ
 • TopUni - Combo Toàn diện 2 môn V2
  Bao gồm: 6 Khoá trong 2 môn
  + Nền tảng: 2 Khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 2 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
  + Luyện đề: 2 Khóa TopUni Luyện đề iLive PEN-I
  7.900.000 đ
 • TopUni - Combo Toàn diện 3 môn V2
  Bao gồm: 9 Khoá trong 3 môn
  + Nền tảng: 3 Khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 3 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
  + Luyện đề: 3 Khóa TopUni Luyện đề iLive PEN-I
  11.800.000 đ
 • TopUni - Combo Khởi động 2 môn V2
  Bao gồm: 4 Khoá trong 2 môn
  + Nền tảng: 2 Khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 2 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
  6.200.000 đ
 • TopUni - Combo Khởi động 3 môn V2
  Bao gồm: 6 Khoá trong 3 môn
  + Nền tảng: 3 Khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 3 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
  8.800.000 đ
 • TopUni - Combo Tăng tốc 2 môn V2
  Bao gồm: 4 Khoá
  + Tổng ôn: 2 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
  + Luyện đề: 2 Khóa TopUni Luyện đề iLive PEN-I
  6.200.000 đ
 • TopUni - Combo Tăng tốc 3 môn V2
  Bao gồm: 6 Khoá
  + Tổng ôn: 3 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
  + Luyện đề: 3 Khóa TopUni Luyện đề iLive PEN-I
  8.800.000 đ
 • TopUni - Combo Tăng tốc ĐGTD TSA
  Bao gồm: 2 khoá
  + Tổng ôn: 1 khoá TopUni Tổng ôn PAT C TSA
  + Luyện đề: 1 khoá TopUni Luyện đề iLive PAT-I TSA 1
  8.800.000 đ
 • TopUni- Combo Toàn diện HSA
  Bao gồm: 5 Khoá
  + Nền tảng: 4 Khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 1 Khoá TopUni Tổng ôn PAT-C HSA
  + Luyện đề: 1 Khóa TopUni Luyện đề iLive PAT-I HSA
  11.500.000 đ
 • TopUni- Combo Toàn diện APT
  Bao gồm: 5 Khoá
  + Nền tảng: 4 Khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 1 Khoá TopUni Tổng ôn PAT-C APT
  + Luyện đề: 1 Khóa TopUni Luyện đề iLive PAT-I APT
  11.500.000 đ
 • TopUni- Combo Toàn diện TSA
  Bao gồm: 6 Khoá
  + Nền tảng: 4 Khóa TopUni Nền tảng
  + Tổng ôn: 1 Khoá TopUni Tổng ôn iLive môn Toán + 1 khóa TopUni Tổng ôn iLive PAT-C TSA Đọc hiểu & Khoa học
  + Luyện đề: 1 Khóa TopUni Luyện đề iLive PAT-I TSA
  12.700.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán