Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
  • Môn
  • Chọn khóa học
  • Khuyến mại/Voucher
  • Khóa học sẽ đăng ký học
  • TopUni - Combo Toàn diện V2
    Bao gồm 13 khóa trong 4 môn:
    + Nền tảng: 4 khóa TopUni Nền tảng
    + Tổng ôn: 4 khóa TopUni Tổng ôn iLive
    + Luyện đề: 4 khóa TopUni Luyện đề iLive theo môn + 1 khóa TopUni Luyện đề Luyện đề iLive theo kỳ thi (HSA hoặc APT hoặc TSA)
    19.000.000 đ
  • TopUni - Combo Khởi động 4 môn V2
    Bao gồm 8 khóa trong 4 môn:
    + Nền tảng: 4 khóa TopUni Nền tảng
    + Tổng ôn: 4 khóa TopUni Tổng ôn iLive
    theo môn
    11.000.000 đ
  • TopUni - Combo Tăng tốc 4 môn V2
    Bao gồm 9 khóa trong 4 môn:
    + Tổng ôn: 4 khóa TopUni Tổng ôn iLive
    + Luyện đề: 4 khóa TopUni Luyện đề iLive theo môn + 1 khóa TopUni Luyện đề Luyện đề iLive theo kỳ thi (HSA hoặc APT hoặc TSA)
    14.000.000 đ
  • TopUni - Combo Toàn diện 1 môn V2
    Bao gồm: 3 Khoá trong 1 môn
    + Nền tảng: 1 Khóa TopUni Nền tảng
    + Tổng ôn: 1 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
    + Luyện đề: 1 Khóa TopUni Luyện đề iLive PEN-I
    4.000.000 đ
  • TopUni - Combo Khởi động 1 môn V2
    Bao gồm: 2 Khoá trong 1 môn
    + Nền tảng: 1 Khóa TopUni Nền tảng
    + Tổng ôn: 1 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
    3.100.000 đ
  • TopUni - Combo Toàn diện 2 môn V2
    Bao gồm: 6 Khoá trong 2 môn
    + Nền tảng: 2 Khóa TopUni Nền tảng
    + Tổng ôn: 2 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
    + Luyện đề: 2 Khóa TopUni Luyện đề iLive PEN-I
    7.900.000 đ
  • TopUni - Combo Toàn diện 3 môn V2
    Bao gồm: 9 Khoá trong 3 môn
    + Nền tảng: 3 Khóa TopUni Nền tảng
    + Tổng ôn: 3 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
    + Luyện đề: 3 Khóa TopUni Luyện đề iLive PEN-I
    11.800.000 đ
  • TopUni - Combo Khởi động 2 môn V2
    Bao gồm: 4 Khoá trong 2 môn
    + Nền tảng: 2 Khóa TopUni Nền tảng
    + Tổng ôn: 2 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
    6.200.000 đ
  • TopUni - Combo Khởi động 3 môn V2
    Bao gồm: 6 Khoá trong 3 môn
    + Nền tảng: 3 Khóa TopUni Nền tảng
    + Tổng ôn: 3 Khoá TopUni Tổng ôn iLive
    8.800.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

    Học phí
    0 đ
    Mã Voucher
    - 0 đ
    Làm tròn
    - 0 đ
    Học phí phải đóng
    0 đ
    Thanh toán