Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1+2 lớp 1:8
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp toàn diện lớp 1:8
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Lập trình Web 1 lớp 1:8
  HOCMAI
  8.000.000 đ
 • Lập trình Web 1+2 lớp 1:8
  HOCMAI
  16.000.000 đ
 • Lập trình Web toàn diện 1+2+3 lớp 1:8
  HOCMAI
  24.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat
  HOCMAI
  30.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  35.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  45.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  59.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  69.500.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 3 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2+3 lớp 1:8
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lập trình Web 2 lớp 1:8
  HOCMAI
  8.000.000 đ
 • Lập trình Web 3 lớp 1:8
  HOCMAI
  8.000.000 đ
 • Lập trình Web 2+3 lớp 1:8
  HOCMAI
  16.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  39.000.000 đ
 • Scratch Talent lớp 1:8
  HOCMAI
  7.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 4 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 5 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 6 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 3+4 lớp 1:8
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1+2+3 lớp 1:8
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2+3+4 lớp 1:8
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 3+4+5 lớp 1:8
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1+2+3+4 lớp 1:8
  HOCMAI
  20.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2+3+4+5 lớp 1:8
  HOCMAI
  20.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 3+4+5+6 lớp 1:8
  HOCMAI
  20.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1+2+3+4+5 lớp 1:8
  HOCMAI
  25.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2+3+4+5+6 lớp 1:8
  HOCMAI
  25.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp toàn diện 1+2+3+4+5+6 lớp 1:8
  HOCMAI
  30.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 4+5 lớp 1:8
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 5+6 lớp 1:8
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 4+5+6 lớp 1:8
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  50.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  60.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  74.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  84.500.000 đ
 • Minecraft 1 lớp 1:8
  HOCMAI
  4.000.000 đ
 • Minecraft 2 lớp 1:8
  HOCMAI
  4.000.000 đ
 • Minecraft 3 lớp 1:8
  HOCMAI
  4.000.000 đ
 • Combo Minecraft 1 + 2 lớp 1:8
  HOCMAI
  8.000.000 đ
 • Combo Minecraft 2 + 3 lớp 1:8
  HOCMAI
  8.000.000 đ
 • Combo Minecraft toàn diện 1 + 2 + 3 lớp 1:8
  HOCMAI
  12.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat
  HOCMAI
  30.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Minecraft + Python CodeCombat
  HOCMAI
  33.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  50.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Minecraft + Python CodeCombat
  HOCMAI
  44.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  60.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  63.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  74.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  74.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  84.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  87.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  98.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Minecraft
  HOCMAI
  22.500.000 đ
 • Combo Chiến binh Python toàn diện 1+2+3 lớp 1:8
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Minecraft + Python CodeCombat
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Minecraft + Python CodeCombat
  HOCMAI
  37.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  57.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  67.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  81.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  91.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  79.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat
  HOCMAI
  25.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  45.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  55.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:8 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  69.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè cơ bản
  HOCMAI
  7.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè nâng cao
  HOCMAI
  7.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè toàn diện
  HOCMAI
  10.500.000 đ
 • Lớp 1:8-Minecraft hè
  HOCMAI
  7.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Minecraft hè toàn diện
  HOCMAI
  12.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Chiến binh python hè cơ bản
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Chiến binh python hè nâng cao
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Chiến binh Python hè toàn diện
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Python chuyên nghiệp hè cơ bản
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Python chuyên nghiệp hè nâng cao
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Python chuyên nghiệp hè nâng cao toàn diện
  HOCMAI
  25.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Python chuyên nghiệp hè toàn diện
  HOCMAI
  30.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Roblox hè
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Roblox hè toàn diện
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Web hè
  HOCMAI
  16.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Web hè toàn diện
  HOCMAI
  24.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè toàn diện + Minecraft
  HOCMAI
  22.500.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè toàn diện + Python Codecombat
  HOCMAI
  25.500.000 đ
 • Lớp 1:8-Minecraft hè toàn diện + Python Codecombat
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Python Codecombat hè nâng cao + Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  40.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Python Codecombat hè toàn diện + Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  45.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Python chuyên nghiệp hè nâng cao toàn diện + Lập trình web
  HOCMAI
  49.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Python chuyên nghiệp hè toàn diện + Lập trình web
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Roblox hè toàn diện + Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  45.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè toàn diện + Minecraft + Python Codecombat
  HOCMAI
  37.500.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè toàn diện + Python Codecombat + Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  55.500.000 đ
 • Lớp 1:8-Minecraft hè toàn diện + Python Codecombat + Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  57.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Python Codecombat hè nâng cao + Python chuyên nghiệp+ Lập trình web
  HOCMAI
  64.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Python Codecombat hè toàn diện + Python chuyên nghiệp + Lập trình web
  HOCMAI
  69.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Roblox hè toàn diện + Python chuyên nghiệp + Lập trình web
  HOCMAI
  69.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè toàn diện + Minecraft + Python Codecombat+Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  67.500.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè toàn diện + Python Codecombat + Python chuyên nghiệp+ Lập trình web
  HOCMAI
  79.500.000 đ
 • Lớp 1:8-Minecraft hè toàn diện + Python Codecombat + Python chuyên nghiệp+Lập trình Web
  HOCMAI
  81.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Scratch hè toàn diện + Minecraft + Python Codecombat+Python chuyên nghiệp+Lập trình web
  HOCMAI
  91.500.000 đ
 • Roblox 3 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Roblox 1
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Roblox 2
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Roblox 1+2
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Roblox 2+3
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Lập trình Roblox toàn diện 1+2+3
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Roblox + Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  45.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Roblox + Python chuyên nghiệp + Lập trình web
  HOCMAI
  69.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Python Codecombat 2,3+ Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  40.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Python chuyên nghiệp 2,3,4,5,6 + Lập trình Web
  HOCMAI
  44.000.000 đ
 • Lớp 1:8-Python Codecombat 2,3 + Python chuyên nghiệp + Lập trình web
  HOCMAI
  64.000.000 đ
 • Scratch 1 lớp 1:8
  HOCMAI
  3.500.000 đ
 • Scratch 2 lớp 1:8
  HOCMAI
  3.500.000 đ
 • Scratch 3 lớp 1:8
  HOCMAI
  3.500.000 đ
 • Combo Scratch 1 + 2 lớp 1:8
  HOCMAI
  7.000.000 đ
 • Combo Scratch 2 + 3 lớp 1:8
  HOCMAI
  7.000.000 đ
 • Combo Scratch toàn diện lớp 1:8
  HOCMAI
  10.500.000 đ
 • Chiến binh Python 1 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Chiến binh Python 2 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Chiến binh Python 3 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Chiến binh Python 4 lớp 1:8
  HOCMAI
  5.000.000 đ
 • Combo Chiến binh Python 1+2 lớp 1:8
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Combo Chiến binh Python 2+3 lớp 1:8
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Combo Chiến binh Python 3+4 lớp 1:8
  HOCMAI
  10.000.000 đ
 • Combo Chiến binh Python 1+2+3 lớp 1:8
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Combo Chiến binh Python 2+3+4 lớp 1:8
  HOCMAI
  15.000.000 đ
 • Combo Chiến binh Python toàn diện lớp 1:8
  HOCMAI
  20.000.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán