Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Warm-up
  • Activity 1 - Listen & Read
  • Activity 3
  • Game time
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: My new school - Getting started

Unit 1: My new school - Getting started

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 7.175

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1. Warm-up: tại 02:33:
Before listening: How many people are there?
--> Đáp án là: There are four people in the picture.

Chưa có thông báo nào