Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & Read
    • Part 1
    • Part 2
  • Adjectives for personality
    • Activity 3
    • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: My friends - Getting started

Unit 3: My friends - Getting started

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.265

Chưa có thông báo nào