Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Warm-up
 • Listening
 • Activity 1
  • Activity 1a
  • Activity 1b
  • Activity 1c
 • Activity 2
 • Activity 3
 • Game time
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Television - Getting started

Unit 7: Television - Getting started

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 925

Chưa có thông báo nào