Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Game
  • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
Unit 7: Television - Reading sẽ được mở vào ngày 23/05/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Television - Skills 1

Unit 7: Television - Reading

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 173

Chưa có thông báo nào