Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Superlatives: Long and short adjectives
  • Activity 5
Unit 9: Cities of the world - Pronunciation sẽ được mở vào ngày 09/06/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: Cities of the world - A closer look 1

Unit 9: Cities of the world - Pronunciation

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 183

Chưa có thông báo nào