[Sinh học 9] Chuyên đề Nhiễm sắc thể

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Tính số lượng NST qua các kì nguyên phân
  • Dạng 2: tính số tế bào con tạo ra sau n lần nguyên phân và ví dụ 1
  • ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Nhiễm sắc thể và nguyên phân

Luyện tập: Nguyên phân

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 0

Nội dung bài giảng:

+ Tính số lượng NST qua các kì nguyên phân
+ Tính số tế bào con tạo ra sau n lần nguyên phân

Chưa có thông báo nào