[Sinh học 9] Chuyên đề Nhiễm sắc thể

  Mục lục bài giảng
  • Quan sát chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
  • Qúa trình giảm phân - sinh tinh và sinh trứng
  • Cấu tạo và hình thái nhiễm sắc thể
Nhấn để bật tiếng
X

Thực hành – Quan sát hình thái NST

Thực hành – Quan sát hình thái NST

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 3

Nội dung bài giảng:

+ Quan sát chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
+ Quá trình giảm phân - sinh tinh và sinh trứng
+ Cấu tạo và hình thái nhiễm sắc thể

Chưa có thông báo nào