[Sinh học 9] Chuyên đề Nhiễm sắc thể

  Mục lục bài giảng
  • Tính số lượng NST qua các kì
  • Tính số lượng giao tử được tạo ra trong giảm phân
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
  • Hiệu suất thụ tinh của trứng-tinh trùng
Nhấn để bật tiếng
X

Giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh

Luyện tập: Giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1

Nội dung bài giảng:

+ Tính số lượng NST qua các kì
+ Tính số lượng giao tử được tạo ra trong giảm phân
+ Hiệu suất thụ tinh của trứng-tinh trùng

Chưa có thông báo nào