PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 3. CÁC CHIẾN THUẬT LIÊN CHUYÊN ĐỀ

Bài 1. Kĩ năng giải nhanh dạng toán thay đổi chu kì, tần số trong dao động điều hòa

Độ dài: 17 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài học:
- Nhận diện bài toán
- Kĩ năng giải nhanh dạng toán thay đổi chu kì, tần số trong dao động điều hòa
Lưu ý: Ví dụ 6 thầy đính chính 3OP=OM+2OQ

Trao đổi bài (26)

X