PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 3. CÁC CHIẾN THUẬT LIÊN CHUYÊN ĐỀ

Bài 4. Sử dụng hệ thức độc lập cho các bài toán cơ - điện

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài học:
1. Nhận diện bài toán dùng hệ thức độc lập
2. Hệ thức độc lập tổng quát

Trao đổi bài (24)

X