PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 3. CÁC CHIẾN THUẬT LIÊN CHUYÊN ĐỀ

Bài 6. Bài toán giới hạn trong giao thoa sóng

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài học:
1. Đặc trưng của sóng cơ
2. Giao thoa sóng cơ
3. Sóng dừng
4. Giao thoa ánh sáng

Trao đổi bài (11)

X