Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Comparisons of quantifiers
    • Activity 2a, 2b
    • Activity 3
  • Tag questions
    • Activity 4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: An overcrowded world - A closer look 2

Unit 12: An overcrowded world - Grammar

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 819

Chưa có thông báo nào