Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 3. MY FRIENDS

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (6)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 3,4
  • Activity 4 (continued)
X