Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 4. MY NEIGHBOURHOOD

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & read
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 3
  • Activity 5,6
X