Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 4. MY NEIGHBOURHOOD

Lesson 7. Looking back & Project

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (5)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
X