Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 12. ROBOTS

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Activity 6
  • Activity 7
  • Activity 8
X