Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tính số lượng NST qua các kì
  • Tính số lượng giao tử được tạo ra trong giảm phân
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
  • Hiệu suất thụ tinh của trứng-tinh trùng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Bài 5: Bài tập giảm phân, thụ tinh

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 847

Nội dung bài giảng:

+ Tính số lượng NST qua các kì
+ Tính số lượng giao tử được tạo ra trong giảm phân
+ Hiệu suất thụ tinh của trứng-tinh trùng

Chưa có thông báo nào