Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & Read
  • Activity 1a
  • Activity 1b
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Game time
Nhấn để bật tiếng

UNIT 8. SPORTS AND GAMES

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.310

Chưa có thông báo nào