Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 12. ROBOTS

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 22

Chưa có thông báo nào