Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Vocabulary review + New vocabulary
  • Activity 2
  • Activity 3,4
 • Pronunciation
  • Sounds /f/ and /v/
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 2. HEALTH

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.190

Chưa có thông báo nào