Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 3. MY FRIENDS

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (7)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & Read
    • Part 1
    • Part 2
  • Adjectives for personality
    • Activity 3
    • Activity 4
X