Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 3. MY FRIENDS

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Học sinh tải File Nghe - Pronunciation (đính kèm bài giảng) để làm bài tập trong clip 3 - Pronunciation

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary - Part 1
  • Vocabulary - Part 2
  • Pronunciation
  • Grammar
  • Listening
X