Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 3. MY FRIENDS

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 12 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Present continuous tense
    • Activity 1,2
    • Activity 3
    • Activity 4
X