Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 3. MY FRIENDS

Lesson 7. Looking back & Project

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (9)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
    • Vocabulary Review
    • Practice 1 - Activity 1
    • Practice 2
  • Grammar - Activity 4
X