Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 7. TELEVISION

Lesson 5. Skills 1

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Game
  • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
X