Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 8. SPORTS AND GAMES

Lesson 7. Looking back & Project

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3+4
  • Activity 5
  • Activity 6
X