Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 10. OUR HOUSES IN THE FUTURE

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Học sinh lưu ý:
Trong clip 1 - Activity 1, ở 7:45: 'modern fridge' được xếp vào cột 'kitchen'

Trao đổi bài (0)

X