Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 3: Vấn đề tài nguyên môi trường

Độ dài: 17 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh liên hệ kiến thức lớp 11 và 12 về vấn đề môi trường .

Trao đổi bài (0)

X