Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

REVIEW 1 (UNIT 1 - UNIT 3)

Review 1 (Unit 1 - Unit 3) - Part 2

Độ dài: 12 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Reading
  • Activity 1
  • Activity 2
 • Speaking
  • Activity 3
 • Listening & Writing
  • Activity 4
  • Activity 5,6
X