Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • Warm-up
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1+2
    • Activity 3
    • Activity 4+5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 1. NICE TO MEET YOU AGAIN.

Unit 1. Lesson 1

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 6.095

Chưa có thông báo nào