Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Sentence patterns
  • Exercises
Nhấn để bật tiếng

UNIT 17. HOW MUCH IS THE T-SHIRT?

Unit 17. Lesson 2

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 119

Trong phần Exercises từ 1:24 chưa có phần nghe, học sinh có thể tạm thời vào đây nghe:


Chưa có thông báo nào