Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & Read
  • Activity 2 - Prepositions of place
  • Game time
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Practice
Nhấn để bật tiếng

UNIT 2. MY HOME

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 705

Chưa có thông báo nào