Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Present continuous tense
    • Activity 1,2
    • Activity 3
    • Activity 4
Nhấn để bật tiếng

UNIT 3. MY FRIENDS

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 778

Chưa có thông báo nào